Suwaryş taslamasy

 • 4.6 METERS

  4.6 METERS

  Taslama Pakistanda ýerleşýär.Ekin umumy meýdany kyrk bäş gektar bolan şekerdir.“Dayu” topary müşderi bilen birnäçe gün aragatnaşyk saklady.Önümler müşderi tarapyndan saýlandy we üçünji tarap TUV synagyndan geçdi.Ahyrynda iki tarap şertnama baglaşdy we şeker plantasiýasyny suwarmak üçin 4,6 metr beýiklikdäki merkezi pürküji sepiji saýlady.-Okary aralyk merkezi pürküji pürküji diňe bir suw tygşytlaýjy, wagt tygşytlaýjy we zähmet güýjiniň esasy aýratynlyklaryna eýe däl ...
  Koprak oka
 • Jiuquan şäheriniň Suzhou etraby, Fenglehe suwaryş etrabynyň dowamly gurluşyk we döwrebaplaşdyryş taslamasy

  Jiuquan şäheriniň Suzhou etraby, Fenglehe suwaryş etrabynyň dowamly gurluşyk we döwrebaplaşdyryş taslamasy

  Jiuquan şäheri, Suzhou etraby, Fenglehe suwaryş etrabynyň dowamly gurluşyk we döwrebaplaşdyryş taslamasy Fengle derýasynyň suwaryş etrapçasynyň dowamly gurluşyk we döwrebaplaşdyryş taslamasy, Fengle derýasynyň suwaryş etrabynda oňurgaly suw konserwasiýa taslamalarynyň durkuny täzelemäge we goldaw maglumat desgalarynyň gurluşygyna we goldaw desgalarynyň gurluşygyna goldaw berýär enjamlar.Gurluşygyň esasy mazmuny şulary öz içine alýar: 35.05 km kanallaryň durkuny täzelemek, 356 şaýy täzelemek, täzelenmek ...
  Koprak oka
 • Malaýziýadaky hyýar fermasynyň damjalaýyn suwaryş taslamasy 2021

  Malaýziýadaky hyýar fermasynyň damjalaýyn suwaryş taslamasy 2021

  Taslama Malaýziýada ýerleşýär.Ekin umumy meýdany iki gektar bolan hyýar.Ösümlikleriň arasyndaky aralyk, hatarlaryň arasyndaky aralyk, suw çeşmesi, suwuň mukdary, meteorologiýa maglumatlary we toprak maglumatlary barada müşderiler bilen habarlaşyp, Dayu dizaýn topary müşderä A-dan Z-a çenli hyzmat berýän umumy çözgüt bolup, damjalaýyn suwaryş ulgamyny teklip etdi. Indi ulgam ulanylmaga berildi we müşderiniň pikirine görä ulgam gowy işleýär, ulanmak aňsat, t ...
  Koprak oka
 • Indoneziýa Distribýutorynyň häzirki zaman fermasy ýakymly hasyl möwsümini başlaýar

  Indoneziýa Distribýutorynyň häzirki zaman fermasy ýakymly hasyl möwsümini başlaýar

  2021-nji ýylyň sentýabr aýynda DAYU kompaniýasy Indoneziýanyň iň uly oba hojalyk önümlerini ekýän kompaniýalarynyň biri bolan Indoneziýanyň Distribýutor Corazon Farms Co. bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Kompaniýanyň wezipesi, häzirki zaman usullaryny we ösen internet dolandyryş düşünjelerini ulanmak arkaly Indoneziýa we onuň töweregindäki ýurtlara miwe we gök önümleri goşmak bilen ýokary hilli oba hojalyk önümlerini bermekden ybarat.Müşderiniň täze taslama binýady takmynan 1500 gektar meýdany eýeleýär ...
  Koprak oka
 • Indoneziýada kantalup ekmek taslamasy

  Indoneziýada kantalup ekmek taslamasy

  Müşderiniň täze taslama bazasy takmynan 1500 gektar meýdany eýeleýär we I tapgyryň durmuşa geçirilmegi 36 gektar töweregi.Ekmegiň açary suwaryş we dökün bermekdir.Dünýä belli markalar bilen deňeşdirilende, müşderi iň oňat dizaýn shemasy we iň ýokary çykdajyly DAYU markasyny saýlady.Müşderiler bilen hyzmatdaşlykdan bäri, DAYU kompaniýasy müşderilere iň gowy hyzmat we agronomiki görkezme bermegi dowam etdirýär.Üznüksiz tagallalary bilen ...
  Koprak oka
 • Günorta Afrikada Carya katayensis plantasiýasy üçin damjalaýyn suwaryş we durnuk suw sepiji toplumlaýyn taslama

  Günorta Afrikada Carya katayensis plantasiýasy üçin damjalaýyn suwaryş we durnuk suw sepiji toplumlaýyn taslama

  Umumy meýdany 28 gektar, umumy maýa goýumlary bolsa 1 million ýuana deňdir.Günorta Afrikada synag taslamasy hökmünde ulgamy gurmak we synagdan geçirmek tamamlandy.Iň ýokary öndürijilik müşderiler tarapyndan ykrar edildi we kem-kemden görkeziş we mahabat işine başlady.Bazaryň geljegi ep-esli.
  Koprak oka
 • Suw we dökün Özbegistanda damjalaýyn suwaryş şeker ekmek taslamasy

  Suw we dökün Özbegistanda damjalaýyn suwaryş şeker ekmek taslamasy

  Özbegistan suw we dökünleri birleşdirilen damjalaýyn suwaryş şeker ekmek taslamasy, 50 gektar pagta damjasyny suwarmak taslamasy, önüm iki esse ýokarlandy, diňe bir eýesiniň dolandyryş çykdajylaryny azaltmak bilen çäklenmän, suw we dökünleriň birleşmegini amala aşyrmak bilen çäklenmän, eýelerine has uly ykdysady girdeji getirýär.
  Koprak oka
 • Suw we dökün Nigeriýada damjalaýyn suwaryş şekerli suwaryş taslamasy

  Suw we dökün Nigeriýada damjalaýyn suwaryş şekerli suwaryş taslamasy

  Nigeriýa taslamasy 12000 gektar şekerli suwaryş ulgamyny we 20 kilometrlik suwy üýtgetmek taslamasyny öz içine alýar.Taslamanyň umumy mukdarynyň 1 milliard ýuandan geçmegine garaşylýar.2019-njy ýylyň aprelinde Nigeriýanyň Jigawa prefekturasynda Daýunyň 15 gektar şeker görkeziş meýdany damjalaýyn suwaryş taslamasy, şol sanda material we enjam üpjünçiligi, in engineeringenerçilik gurnama tehniki görkezmesi we bir ýyllyk suwaryş ulgamynyň işleýşi we tehniki hyzmaty we dolandyryş işi.Uçarman ...
  Koprak oka
 • Maýanmarda gün suwaryş ulgamy

  Maýanmarda gün suwaryş ulgamy

  2013-nji ýylyň mart aýynda bu kompaniýa Mýanmada gün suwuny göteriji suwaryş ulgamynyň gurulmagyna ýolbaşçylyk etdi.
  Koprak oka
 • Taýlandda şeker ekmek damjalaýyn suwaryş taslamasy

  Taýlandda şeker ekmek damjalaýyn suwaryş taslamasy

  Taýlanddaky müşderilerimiz üçin 500 gektar ýer ekmek meýilnamasyny meýilleşdirdik, önümçiligi 180% ýokarlandyrdyk, ýerli dilerler bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdik, her ýyl arzan bahadan Taýland bazaryna 7 million DOLLARS damjaly suwaryş guşagyny iberdik we müşderilerimize dürli oba hojalygynyň çözgütlerini bermäge kömek etdi.
  Koprak oka
 • Jamaamaýkada suw guýusyny bejermek we damjalaýyn suwaryş taslamasy

  Jamaamaýkada suw guýusyny bejermek we damjalaýyn suwaryş taslamasy

  2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli kompaniýa, Jamaamaýkanyň Klarendon etrabynyň Monimusk fermasynda suwaryş gözlegleri we maslahat beriş hyzmatlaryny geçirmek üçin hünärmen toparlaryny birnäçe gezek belledi we ferma üçin abatlaýyş hyzmatlaryny etdi.Jemi 13 köne guýy täzelendi we 10 sany köne guýy dikeldildi.
  Koprak oka
 • Pakistanda gün suwaryş ulgamy

  Pakistanda gün suwaryş ulgamy

  Suwy daşaýan nasoslar gün öýjükleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Batareýa tarapyndan sorulýan gün energiýasy soňra nasosy herekete getirýän motory iýmitlendirýän generator tarapyndan elektrik energiýasyna öwrülýär.Elektrik toguny çäklendirilen ýerli müşderiler üçin amatly, bu ýagdaýda daýhanlar adaty suwaryş ulgamlaryna bil baglamaly däldirler.Şonuň üçin garaşsyz alternatiw energiýa ulgamlaryny ulanmak daýhanlar üçin ygtybarly güýji üpjün etmek we halkyň doýmazlygy üçin çözgüt bolup biler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň