Siçou ýurdundaky gaýaly çölleşmä gözegçilik taslamasy

Gurluşyk şkalasy 590 gektar.Meýilleşdirilen ekiş ekinleri nektarin, dendrobium we strofariýa.2019-njy ýylyň aprel aýynyň bahasyna görä taýýarlandy. Göz öňünde tutulan umumy maýa goýum 8,126 million ýuana deňdir.2019-njy ýylda Dali prefekturasynyň halk hökümeti we Daýu suwaryş topary.Çäklendirilen kompaniýa ilki bilen Guşeng obasynda sanly oba hojalygyny görkezmek taslamasyny gurmak niýetine laýyk geldi.Erhai kölüni goramagyň we ekerançylyk ýerleriniň çeşmesiz çeşmesiniň hapalanmagyna gözegçilik etmegiň umumy talaplaryna laýyklykda, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 19-njy Milli Kongresi tarapyndan teklip edilen oba ekerançylygy we ekologiki siwilizasiýa gurluşygynyň strategiki ýerleşdirilmegine laýyklykda, oba hojalygyny ösdürmek bilen bilelikde , suw baýlyklarynyň şertleri, suwaryş we zeýkeş taslamalarynyň häzirki ýagdaýy, nanunnan welaýatynyň Dali şäherinde paleozoy sanly oba hojalygyny görkeziş taslamasynyň gurluşyk meýilnamasy.Döwlet partiýa komitetiniň we döwlet hökümetiniň talaplaryna laýyklykda demonstrasiýa meýdançasy öňünden geçiriler.Maslahatdan soň, Dali şäheriniň Wanqiao şäherçesiniň Gusheng obasynda takmynan 590 adamy synag meýdançasy hökmünde saýlamak we garaşylýan netijä ýetenden soň öňe sürmek kararyna gelindi.


Iş wagty: Oktýabr-08-2021

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň