]

Uanuanmou okrugynda suw tygşytlaýan suwaryş üçin durnukly model

Abstrakt: Aziýa Ösüş Bankynyň Ösüş Aziýa web sahypasynyň baş sahypasyndaky “Üýtgeýän mowzuklar” sütüni, nanunnanyň uanuanmou şäherinde suw tygşytlaýan suwaryş PPP taslamasynyň işini çap etdi, Hytaýyň PPP taslamalarynyň işini we tejribesini paýlaşmagy maksat edinýär. Aziýanyň beýleki ösýän ýurtlary bilen.

Uanuanmou okrugynda suw tygşytlaýan suwaryş üçin durnukly model
Hytaý Halk Respublikasynda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk taslamasy, akylly suwaryş ulgamyny gurmak arkaly daýhanlaryň önümçiligini we girdejisini ýokarlandyrdy.
Gysgaça syn
Hytaý Halk Respublikasynyň nanunnan welaýatynyň uanuanmou okrugy, Jinşajiang derýasynyň gury yssy jülgesinde ýerleşýän ýerli oba hojalygynyň ösüşine päsgel berýän we durnuksyz suwaryş amallarynyň ösmegine sebäp bolan suw ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz boldy. .
Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy (PPP) taslamasy, suw üpjünçiligini we suwaryş üçin peýdalanmagy ýokarlandyrmak üçin toplumlaýyn paýlaýyş toruny gurdy we işini dowam etdirmek üçin ulgam döretdi.Taslama daýhan önümçiligini gowulandyrdy, daýhanlaryň girdejisini ýokarlandyrdy we suwuň sarp edilişini we çykdajylaryny azaltdy.
Taslamanyň suraty
Sene
2017: Taslamanyň başlangyjy
2018-2038: Amal döwri
Bahasy
44,37 million dollar (7 307,7852 million): Taslamanyň umumy bahasy
Guramalar / gyzyklanýan taraplar
Executiveerine ýetiriji edara:
Uanuanmou okrugynyň suw býurosy
Dayu Suwaryş Topary Ltd.
Maliýeleşdirme:
Dayu Suwaryş Topary Ltd.
Hytaý Halk Respublikasynyň hökümeti
Farmerserli daýhanlar we beýleki gyzyklanýan taraplar
Kynçylyk
Uanuanmouda suwaryş üçin ýyllyk isleg 92,279 million kub metr (m³).Şeýle-de bolsa, her ýyl diňe 66.382 million m³ suw bar.Welaýatdaky 28,667 gektar ekin meýdanlarynyň diňe 55% -i suwarylýar.Uanuanmou halky bu suw krizisiniň çözülmegi üçin köpden bäri ýüz tutup gelýär, emma ýerli hökümet meýilnamalaşdyrylan infrastruktura taslamalarynyň üstünde suw tygşytlamak tagallalaryny amala aşyrmak üçin býudjetini we mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kontekst
Uanuanmou okrugy Merkezi nanunnan platosynyň demirgazygynda ýerleşip, üç şäheri we ýedi şäherçäni dolandyrýar.Iň uly pudagy oba hojalygydyr we ilatyň 90% töweregi daýhanlardyr.Bu etrap tüwi, gök önümler, mango, longan, kofe, tamdyr miwesi we beýleki tropiki we subtropiki ekinlere baý.
Sebitde suwaryş üçin suw çeşmesi bolup biljek üç sany suw howdany bar.Mundan başga-da, ýerli daýhanlaryň adam başyna düşýän ýyllyk girdejisi 8000 funt sterlingden (1,153 dollar) we her gektardan ortaça önüm bahasy 150 000 funtdan (21,623 dollar) geçýär.Bu faktorlar uanuanmou, DHP-nyň çäginde suw tygşytlaýyş reformasy taslamasyny durmuşa geçirmek üçin ykdysady taýdan ideal edýär.
Çözgüt
HHR hökümeti, hususy pudagy PPP modeli arkaly suw tygşytlaýyş taslamalaryna maýa goýumlaryna, gurluşygyna we işine gatnaşmaga çagyrýar, sebäbi bu has gowy we öz wagtynda jemgyýetçilik hyzmatlaryny bermekde hökümetiň maliýe we tehniki ýüküni ýeňilleşdirip biler.
Bäsdeşlikli satyn alyşlar arkaly, uanuanmou ýerli hökümeti Dayu Suwaryş Topary LTD-ni saýlady.Suw býurosynyň ekerançylyk ýerlerini suwarmak üçin suw ulgamyny gurmakda taslama hyzmatdaşy hökmünde.“Dayu” bu ulgamy 20 ýyl işleder.
Taslama aşakdaky komponentler bilen toplumlaýyn suw ulgamy gurdy:
· Suw kabul edişi: Iki suw howdanynda iki derejeli kabul ediş desgasy.
· Suw geçirişi: kabul ediş desgalaryndan suw geçirmek üçin 32.33 kilometr (km) esasy turba we umumy uzynlygy 156.58 km bolan esasy turba perpendikulýar 46 suw geçiriji magistral turbasy.
· Suw paýlanyşy: umumy uzynlygy 266.2 km bolan suw geçiriji magistral turbalaryna perpendikulýar 801 sany esasy turbalar, umumy uzynlygy 345.33 km bolan aşaky turbalara perpendikulýar 901 şaha turbasy we 4933 DN50 akylly suw hasaplaýjylary.
· Ekin meýdanlary in engineeringenerligi: Jemi uzynlygy 241,73 km bolan 4,753 kömekçi turbadan, 65,56 million metr turbalardan, 3,33 million metr damjalaýyn suwaryş turbalaryndan we 1,2 million damjadan ybarat suw paýlamak üçin şaha turbalarynyň aşagyndaky turba ulgamy.
· Akylly suw tygşytlaýjy maglumat ulgamy: Suw geçirişine we paýlanyşyna gözegçilik ulgamy, meteorologiýa we çyglylyk maglumatlaryna gözegçilik ulgamy, awtomatiki suw tygşytlaýjy suwaryş we maglumat ulgamy üçin gözegçilik merkezi.
Taslama ekin suwunyň sarp edilişi, dökün mukdary, pestisidleriň mukdary, topragyň çyglylygy, howanyň üýtgemegi, turbalaryň howpsuz işlemegi we başgalar ýaly maglumatlary geçirmek üçin akylly suw hasaplaýjylary, elektrik klapan, elektrik üpjünçiligi ulgamy, simsiz datçik we simsiz aragatnaşyk enjamlaryny birleşdirdi. dolandyryş merkezine.Daýhanlar jübi telefonlaryna göçürip alyp we gurup bilýän ýörite programma işlenip düzüldi.Daýhanlar programmany suw tölegini tölemek we dolandyryş merkezinden suw ulanyp bilerler.Dolandyryş merkezi daýhanlardan suw üpjünçiligi baradaky maglumatlary ýygnandan soň, suw üpjünçiliginiň tertibini düzýär we SMS arkaly habar berýär.Soňra daýhanlar jübi telefonlaryny suwaryş, dökün we pestisidleri ulanmak üçin ýerli gözegçilik klapanlaryny işletmek üçin ulanyp bilerler.Indi isleg boýunça suw alyp, zähmet çykdajylaryny hem tygşytlap bilerler.
Gurluşyk infrastrukturasyndan başga-da, toplumlaýyn suw ulgamy ulgamyny durnukly etmek üçin maglumatlar we bazara esaslanýan mehanizmler girizildi.
Ilki bilen suw hukuklaryny paýlamak: Jikme-jik derňewleriň we seljermeleriň esasynda hökümet her gektardan ortaça suw sarp ediş standartyny görkezýär we suw hukuklarynyň söwdasy bolup biljek suw hukuklary ulgamyny döredýär.
Suwuň bahasy: Hökümet, bahalar býurosynyň köpçülige açyk diňlenişiginden soň hasaplamak we gözegçilik esasynda düzedilip bilinjek suwuň bahasyny kesgitleýär.
Suw tygşytlaýjy höweslendiriş we maksatlaýyn subsidiýa mehanizmi: Hökümet daýhanlary höweslendirmek we tüwi ekmäge subsidiýa bermek üçin suw tygşytlaýan baýrak gaznasyny döredýär.Bu aralykda, suwy aşa köp ulanmak üçin progressiw goşmaça töleg meýilnamasy ulanylmaly.
Köpçülikleýin gatnaşmak: uanuanmou etrabynyň uly suwaryş meýdany üçin ýerli hökümet tarapyndan gurnalan we suw howdany dolandyryş edarasy, 16 jemgyýet we oba komiteti tarapyndan bilelikde döredilen suwdan peýdalanmak kooperatiwi, taslama meýdanyndaky 13,300 suw ulanyjysyny kooperatiw agzasy hökmünde kabul etdi we Dayu we uanuanmou şäheriniň ýerli hökümeti tarapyndan bilelikde döredilen golçur kompaniýasy Specialörite maksatly ulagda (SPV) maýa goýlan paýnamanyň üsti bilen 27,2596 million ýewro (3,9296 million dollar) toplady, kepillendirilen girdeji iň az 4.95%.Daýhanlaryň maýa goýumlary taslamanyň durmuşa geçirilmegini aňsatlaşdyrýar we SPV-iň girdejisini paýlaşýar.
Taslamany dolandyrmak we hyzmat etmek.Taslama üç derejeli dolandyryş we tehniki hyzmaty amala aşyrdy.Taslama bilen baglanyşykly suw çeşmeleri suw howdanyny dolandyrmak bölümi tarapyndan dolandyrylýar we hyzmat edilýär.Suw geçiriji turbalar we akylly suw ölçeg desgalary, suw kabul ediş desgalaryndan meýdanyň ahyrky metrlerine çenli SPV tarapyndan dolandyrylýar we hyzmat edilýär.Bu aralykda, meýdan ahyrky metrlerinden soň damjalaýyn suwaryş turbalary öz-özünden gurulýar we peýdalanyjylar tarapyndan dolandyrylýar.Taslamanyň aktiw hukuklary “maýa goýýan zadyna eýeçilik edýär” ýörelgesine laýyklykda aýdyňlaşdyrylýar.
Netijeler
Taslama suwy, dökünleri, wagty we zähmeti tygşytlamakda we iň ýokary derejede ulanmakda täsirli häzirki zaman oba hojalygy ulgamyna geçmegi öňe sürdi;we daýhanlaryň girdejilerini ýokarlandyrmakda.
Damjalaýyn yzygiderli tehnologiýa bilen ekerançylyk ýerlerinde suwdan peýdalanmak netijeli boldy.Her gektardan suwuň ortaça sarp edilişi 9,000–12,000 m³-den 2700–3,600 m³ çenli azaldy.Daýhanyň iş ýüküni azaltmakdan başga-da, himiki dökünleri we pestisidleri ulanmak üçin damjalaýyn suwaryş turbalarynyň ulanylmagy olaryň ulanylyşyny 30% ýokarlandyrdy.Bu oba hojalygynyň önümçiligini 26,6%, daýhanlaryň girdejisini 17,4% ýokarlandyrdy.
Taslama, şeýle hem, her gektardan suwuň ortaça bahasyny 18,870 funtdan (2720 dollar) 5250 funt sterlinge (757 dollar) arzanlady.Bu daýhanlary adaty däne ekinlerinden mango, longan, üzüm we mämişi ýaly ykdysady tokaý miweleri ýaly ýokary bahaly nagt ekinlere geçmäge çagyrdy.Bu bolsa her gektardan girdejini 75 000 ýewrodan (10,812 dollar) ýokarlandyrdy.
Fermerler tarapyndan tölenen suw tölegine daýanýan ýörite maksatly ulag, 5-7 ýyldan maýa goýumlaryny yzyna alar diýlip garaşylýar.Maýa goýumynyň girdejisi 7% -den ýokary.
Suwuň hilini, daşky gurşawy we topragy netijeli gözegçilik etmek we düzetmek jogapkärli we gök ferma önümçiligini ösdürdi.Himiki dökünleriň we pestisidleriň ulanylmagy azaldyldy.Bu çäreler çeşme däl hapalanmagy azaltdy we ýerli oba hojalygyny howanyň üýtgemegine has çydamly etdi.
Sapaklar
Hususy kompaniýanyň gatnaşmagy hökümetiň roluny “sportçydan” “emine” öwürmäge amatly.Doly bazar bäsleşigi hünärmenlere öz tejribelerini ulanmaga mümkinçilik berýär.
Taslamanyň iş modeli çylşyrymly we taslamanyň gurluşygy we işleýşi üçin güýçli hemmetaraplaýyn ukyplylygy talap edýär.
Uly meýdany öz içine alýan, ýokary maýa goýumlaryny talap edýän we akylly tehnologiýalary ulanýan DHP taslamasy, diňe bir gezeklik maýa goýumlary üçin döwlet gaznalarynyň basyşyny peseltmek bilen çäklenmän, gurluşygyň wagtynda tamamlanmagyny we gowy işlemegini üpjün edýär.
Bellik: ADB “Hytaýy” Hytaý Halk Respublikasy hökmünde ykrar edýär.
Çeşme
Hytaýyň döwlet hususy hyzmatdaşlygy merkeziniň web sahypasy.

 


Iş wagty: 30-2022-nji dekabry

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň