DAYU Suwaryş Topary hemişe oba hojalygy, oba we suw baýlyklary meselelerini çözmäge we olara hyzmat etmäge ünsi jemledi.Milli “Oba galkynyş strategiýasy” we “owadan oba gurmak” syýasat çagyryşlaryna işjeň jogap berdi we ösen “üç görnüşli suw” (Oba hojalygynyň suwaryş suwlaryny tygşytlamak, oba kanalizasiýalaryny arassalamak, oba howpsuz agyz suw üpjünçiligi.) Üns beriň. Taslamany meýilleşdirmek, maýa goýum we maliýeleşdiriş shemasy, in engineeringenerçilik dizaýny, gurluşyk, taslama amallary we tehniki hyzmat we oba hojalygyny suw tygşytlaýan suwaryş, lagym arassalaýyş, suw konserwasiýasy maglumat beriş, akylly suw işleri, derýalary bejermek, hünär çözgütleri bilen üpjün ediji hökmünde. suw ekologiki dikeldiş, bag landşafty, desga oba hojalygy, ekologiki oba hojalygy, oba hojalygy ekmek, oba toplumy we ş.m.

Habarlar

Taslamalar

Tutuş ýurt bilen ýüzbe-ýüz bolup, halkara bazaryna çykmak bilen, suw tygşytlylygy we gidroelektrik taslamasy boýunça maslahat beriş, gözleg we dizaýn, taslamanyň umumy şertnamasy we gurluşygyny birleşdirýän giňişleýin in engineeringenerçilik kompaniýasyna öwrülmäge çalyşýarys.Nigeriýada, Özbegistanda , Günorta Afrika, Ukraina , Wýetnam, Päkistan, Nepal, Jorjiýa, Kuba, Türkiýe we beýleki ýurtlarda 30-a golaý taslama üçin taslama we material üpjünçiligi işlerini yzygiderli amala aşyrdyk.

Önümler

Şereketimiziň Týanjinin, Sinszýan, Içki Mongoliýa, Jiuquan, Wuwei, Dingxi, Şanxi, Guangxi, nanunnan we ş.m. dokuz önümçilik bazasy bar. Damjalaýyn suwaryş turbalarynyň (lentanyň) ýyllyk önümçiligi 5 milliard metr, 200000 tonna turba materiallary, 1000 tonna turbalar armaturlary, 20000 toplum dökün, süzgüç we awtomatiki dolandyryş ulgamlary we 1000 sepiji suwaryş maşynlary.Önümler (enjamlaryň we çözgütleriň doly toplumy) Hytaýda onlarça million mu suw tygşytlaýan ekerançylyk ýerlerini ýaýradýar we Taýland, Günorta Afrika, Benin, Nigeriýa we Ekwador ýaly 50-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

 • DAYU gözleg instituty

  Üç bazasy, iki akademik iş stansiýasy, 300-den gowrak patentlenen tehnologiýa we 30-dan gowrak oýlap tapyş patenti bar.
 • DAYU paýtagty

  Uly hünärmenler toparyny ýygnady we iki welaýat gaznasyny goşmak bilen 5,7 milliard ABŞ dollaryna barabar oba hojalygy we suw bilen baglanyşykly gaznalary dolandyrýar, biri nanunnan welaýatynyň Oba hojalygy infrastruktura gaznasy, beýlekisi Gansu welaýatynyň Oba hojalygy infrastruktura gaznasy DAYU-nyň suw tygşytlamagy üçin esasy hereketlendiriji.
 • DAYU dizaýn topary

  Gansu dizaýn instituty we Hangzhou suw konserwasiýasy we gidroelektrik gözleg we dizaýn instituty ýaly 400 dizaýner müşderilere suw tygşytlaýan suwaryş we tutuş suw tygşytlaýyş pudagy üçin iň hünärli we giňişleýin dizaýn shemasy bilen üpjün edip biler.
 • DAYU In Engineeringenerligi

  Suw tygşytlylygy we gidroelektrik gurluşygy üçin umumy şertnamanyň birinji derejeli kwalifikasiýasy bar.Senagat zynjyry in engineeringenerçiligine ýetmek üçin umumy shemanyň we taslamany gurnamagyň we gurluşygyň birleşmegini amala aşyryp biljek 500-den gowrak ajaýyp taslama menejeri bar.
 • DAYU Önümçiligi

  Esasan suw tygşytlaýjy materiallary gözlemek we ösdürmek, tehnologiki innowasiýa we önüm öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Hytaýda 11 önümçilik bazasy bar.Týanjin fabrigi özen we iň uly bazadyr.Ösen akylly we döwrebap önümçilik enjamlary we önümçilik liniýalary bar.
 • DAYU akylly suw hyzmaty

  Milli suw konserwasiýasynyň informatizasiýasynyň ösüş ugruna ýolbaşçylyk etmegi kompaniýa üçin möhüm goldawdyr.“DAYU Smart Water” -yň edýän işi, “Skynet” diýlip atlandyrylýar, “Skynet” dolandyryş ulgamy arkaly suw howdany, kanal, turbageçiriji we ş.m. ýaly “ýer toruny” doldurýar, arassa dolandyryşy we netijeli işlemegi amala aşyryp biler.
 • DAYU ekologiýa we daşky gurşawy goramak

  Oba içerki lagym suwlaryny arassalamaga ünsi jemleýär, owadan obalaryň gurluşygyna hyzmat edýär we suwy tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak arkaly oba hojalygynyň hapalanmagyny çözmäge borçlanýar.
 • DAYU International

  DAYU Suwaryş toparynyň halkara işini dolandyrmak we ösdürmek üçin jogapkär bölümidir.“Bir guşak, bir ýol” syýasatyna ýakyndan eýerip, täze “çykmak” we “getirmek” düşünjesi bilen DAYU DAYU Amerikan tehnologiýa merkezini, DAYU Ysraýyl şahamçasyny we DAYU Ysraýyl innowasiýa gözleg we ösüş merkezini döretdi. global çeşmeleri birleşdirmek we halkara işewürligiň çalt ösmegine ýetmek.

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň